Utleiebetingelser

Utleie betingelser

 

 1. All utleie er fritt hentet og returnert White Productions. Besørger White Productions transport, tilkommer fraktkostnad. Utleid utstyr kan ikke fremleies uten at dette er avtalt skriftlig. White Productions har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innbygges i, eller sammenføres med annen fast eiendom. Utstyret kan hentes etter kl. 14:00 på leieperiodens første dag, og skal returneres før kl. 12:00 dagen etter leieperiodens utløp.
 2. Leiebeløpet betales kontant ved leieperiodens begynnelse. For kunder med kreditt skal betaling finne sted (netto) 10 dager etter leieperiodens begynnelse. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved senere kjøp, om ikke avtalt spesielt. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd.
 3. Parkering for transportmiddel som vi benytter i forbindelse med aktuelle utleiearrangementet må arrangeres i umiddelbar nærhet både under opprigg / nedrigg. Kostnader forbundet med parkering, og transport av slikt materiell til anvist parkeringsplass under arrangementer om denne ikke er i umiddelbar nærhet, tilfaller arrangør.
 4. White Productions skal når som helst i utleieperioden kunne gis adgang til å besiktige det utleide utstyr.
 5. Eventuell forlengelse av leieperioden må meddeles White Productions AS senest en uke før leieperiodens utløp. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres med 4% avgift av baseprisen pr. dag. Det påhviler leietaker å uoppfordret returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av leieperiode. Er ikke utstyret tilbakelevert innen 7 virkedager etter leieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen eller annen klar avtale om retur, vil White Productions AS melde utstyret stjålet uten ytterligere purring.
 6. Vi forbeholder oss retten til å fakturere avbestillingsgebyr + faktiske utgifter, dog ikke mindre enn 50% av avtalt sum, ved avbestilling mindre enn 10 virkedager før arrangementsdato. Ved avbestilling på arrangementsdato eller dagen før faktureres hele beløpet om ikke annet er avtalt på forhånd. For ikke avhentet utstyr debiteres en avgift på 4% av baseprisen.
 7. Leietakeren er i leieperioden ansvarlig for enhver skade og tap av utstyret, samt flighter og annen emballasje som utstyret ble levert i, også selv om den er hendelig. Uten at leietakers ansvar og forpliktelser derved begrenses, har utleier tegnet forsikring mot skade på utstyret i leieperioden, som vil bli debitert med 3% av leiebeløpet. Eventuelle skader skal straks anmeldes til utleier, og tyveri og hærverk til politiet. Det skal ikke foretas endringer eller reparasjoner av utstyret uten tillatelse fra utleier. Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte.
 8. Dersom leietaker bryter disse utleiebetingelser, eller misligholder sin kreditt (dvs. oversitter avtalte betalingsbetingelser), kan White Productions med en ukes varsel oppheve den aktuelle og eventuelle andre løpende leieavtaler. Leietaker plikter da å umiddelbart returnere utstyret, eventuelt gi White Productions representant uhindret tilgang til å hente utstyret.
 9. Tilbakeleverte defekte lyskilder belastes leietaker etter gjeldende salgspris. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av White Productions, hvorpå reparasjonskostnaden debiteres leietaker.
 10. White Productions har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt. mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt White Productions innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. White Productions påtar seg intet ansvar for evt. tap av inntekter som følge av teknisk svikt på noe av det innleide utstyret.
 11. Utleier har ikke ansvar for hørselsskader eller andre helseskader som kan oppstå ved bruk av utleieproduktene.
 12. Leietaker blir fakturert for kr. 2 000 pr. Uteblitt/uskikket bærehjelp jfr. leiekontrakt.  Bærehjelp skal være en person over 18 år som kan løfte tilsynelatende tunge gjenstander uten fare for egen helse.
 13. Utleier er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge av streik, lockout, veiforhold, trafikkuhell eller andre ting som er utenfor utleiers kontroll.
 14. Leietaker aksepterer at White Productions kan ta bilder av produksjoner, for å kunne bruke dette til interndokumentasjon og markedsføring.
 15. Avvik fra disse betingelser er ikke gyldig med mindre de er avtalt skriftlig.